ସୁରେଶ ରାଇନା ଲକଡାଉନ୍ ପାର୍ଟନର ନାମ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି - ମୁଁ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ଦେବି ।, Nitidina, Odisha, Stay home Stay safe, Corona, lockdown 5.0, Extended lockdown

ସୁରେଶ ରାଇନା ଲକଡାଉନ୍ ପାର୍ଟନର ନାମ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି – ମୁଁ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ଦେବି ।

ସୁରେଶ ରାଇନା ଲକଡାଉନ୍ ପାର୍ଟନର ନାମ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି – ମୁଁ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ଦେବି । ସୁରେଶ ରାଇନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଡୱେନ ବ୍ରାଭୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇସୁପର …

Read More